ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که حداقل بین دو نفر تشکیل می شود که در آن مسئولیت حقوقی شرکاء نسبت به تعهدات و قروض شرکت نامحدود است و اگر سرمایه شرکت برای پرداخت خسارات وارده احتمالی کافی نباشد هر کدام از شرکا مسئول پرداخت کلیه خسارات به صورت نامحدود خواهند بود.

 

 

به اشتراک گذاری مطالب