ثبت موسسه غیر تجاری

تعداد شركا موسسات نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است.

موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری تهران در اداره ثبت شركتها و شهرستانها در دایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه سال 1337 تصویب رسیده است ضروری می باشد.

 

 

به اشتراک گذاری مطالب