ثبت نمایندگی شرکت های خارجی
  • 0نظر
  • 250

نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده گرفته است.

نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهند داشت.

اداره امور نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی مقیم ایران انجام می پذیرد. ارائه گزارش فعالیت نمایندگی در ایران همراه با صورت های مالی حسابرسی شده ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذی ربط برابر ماده 8 آیین نامه و ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه ذی ربط از وظایف نماینده شرکت خارجی می باشد.

در حال حاضر در نظم حقوقی، ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در دفتر مخصوصی تحت همین عنوان به ثبت می رسد که تا قبل از انقلاب دفتر مذکور به نام دفتر ثبت شرکت های خارجی تلقی می گردید. لذا در سوابق دفتر ثبت شعب و نمایندگی خارجی، انواع شرکت های خارجی قبل از انقلاب و همچنین شعب و نمایندگی خارجی رویت می گردد.

مدارک و مستندات مربوط به نمایندگی همانند شعب شرکت خارجی به شرح ذیل می باشد:

  1. تکمیل فرم تقاضانامه نمایندگی شرکت خارجی: از سوی نماینده عمده شرکت خارجی تقاضانامه مخصوص و مربوط به ثبت نمایندگی خارجی با لحاظ نام کامل شرکت خارجی به لاتین و فارسی، نوع شرکت، مرکز اصلی شرکت خارجی و نشانی صحیح آن، تابعیت شرکت خارجی، مقدار سرمایه با قید ارز رایج کشور شرکت مادر و تبدیل شده آن به ریال، محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصلی خود، تاریخ ثبت شرکت خارجی به صورت میلادی و شمسی، مقام صلاحیت­دار ثبت شرکت خارجی، ذکر این موضوع که شرکت خارج در ایران به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی مبادرت می نماید که در این خصوص مطابق ماده یک آیین نامه ثبت شعب خارجی اقدام می گردد، محل شعب شرکت خارجی در ایران، نام و نشانی نماینده شرکت در ایران، نام و نشانی شخص یا اشخاصی که در ایران صلاحیت دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت را دارند، شماره و تاریخ اختیارنامه و یا قرارداد نمایندگی که دارندگان حق امضاء از طرف شرکت را مشخص کرده باشد و همچنین تاریخ درخواست و امضاء مدیر یا نماینده عمده.
  2. در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. کد فراگیر اتباع خارجی از طریق سایت مختلف از جمله امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر اتباع خارجی می باشد.
  3. درخواست کتبی شرکت مادر خارجی مبنی بر فعالیت براساس رفتار متقابل و ایجاد نمایندگی در ایران
  4. اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تأیید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تأیید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضاییه رسیده باشد.
  5. گزارش توجیهی مدیر نمایندگان در ایران که بایستی حاوی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت، تبیین دلایل و ضرورت تأسیس شعبه در ایران، تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی موردنیاز، نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
  6. ارائه تعهدنامه دایر بر این که چنان چه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید. (موضوع ماده 6 آیین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران)
  7. ارائه مدارک هویتی نماینده معرفی شده که ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی و یا خارجی مقیم ایران باشد که در این صورت جهت احراز هویت و صلاحیت به اداره ثبت شرکت ها ارائه می گردد.
  8. گزارش فعالیت نمایندگی، نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی براساس ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزارش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد، با کمی تفاوت بر طبق مقررات مناطق آزاد به ثبت می رسد.

ارسال نظر