شرکتهای تجارتی دارای شخصیت حقوقی
  • 0نظر
  • 259

شرکتهای تجارتی دارای شخصیت حقوقی

ماده 583 قانون تجارت به صراحت کلیه شرکتهای تجارتی مندرج در قانون تجارت را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.این طرز تلقی در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد.مثلا در انگلستان که شرکتهای تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند .دارایی آنها متعلق به خود آنهاست نه به شرکا،شرکت های موسوم به Partnershipفاقد شخصیت حقوقی هستند .در آلمان شرکت تضامنی وشرکت مختلط غیر سهامی ،شخصیت حقوقی ندارند.در فرانسه ،تمام شرکتهای تجارتی دارای شخصیت حقوقی اند جز شرکتهایی که در آن ،سرمایه در خود مالکیت خود شرکاست وشرکت ثبت نشده ویا از دید اشخاص ثالث مخفی است.

شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثلث آسودگی خاطر ایجاد میکند،زیرا شرای چنین شرکتهایی نمیتوانند به آسانی از زیر بار تعهدات گروهی شانه خالی کنند وآنرا مربوط به خود ندانندوزیرا دارایی گروهی که از دارایی فردی شرکا تشکیل میشود ،پیش از هر چیز،تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله میکنند.

ارسال نظر