مراجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکی
  • 0نظر
  • 264

مراجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکی

 

سازمان نظام پزشکی

این سازمان بر اساس آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب 1384 به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی در موارد زیر رسیدگی می کند:

1.شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی

2. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری

3. اعلام تخلف از طرف هیات مدیره ،شورایعالی و ریاست سازمان

4.شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

5. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیاتهای انتظامی پزشکی رسیده است

6. ارجاع از طرف هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی

 

 ساختار هیاتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از قسمتهای زیر است:

•دادسرای انتظامی شهرستان

•هیات بدوی انتظامی

•هیات تجدیدنظر استان

•هیات عالی انتظامی

 به طور کلی ترکیب دادسراها متشکل از دادستان و چند نفر دادیار است که همگی از اعضای جامعه پزشکی بوده و باید به ترتیب حداقل 7 و 5 سال سابقه داشته و دارای حسن شهرت و عدم سوءسابقه انتظامی باشند. دادسراها، در اولین گام شکایات وارده را دریافت و ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می دهند و در صورت وارد دانستن موضوع شکایت، آن را جهت رسیدگی دقیق تر و صدور رای انتظامی مناسب، به هیات های بدوی انتظامی ارجاع می نمایند

 در خصوص شکایت در این مرجع باید دقت کرد که مرور زمان وجود دارد یعنی شاکی و مراجع ذی صلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند و پس از آن شکایتشان مسموع نخواهد بود

ارسال نظر