مقررات تشکیل و ثبت شرکت نسبی
  • 0نظر
  • 132

مقررات تشکیل و ثبت شرکت نسبی

تعریف شرکت نسبی((Company with Proportionate

 

طبق ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی است، با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً، مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده 186 قانون تجارت« اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قورض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است».

از شرکت نسبی نیز در کشور ما، استقبال چندانی نشده و ثبت این نوع شرکت چندان رایج نمی باشد و تعداد این نوع شرکت ها به نسبت سایر شرکت ها در حداقل قرار دارد.

 

اسم شرکت نسبی

 

طبق ماده 184 قانون تجارت، در اسم شرکت نسبی عبارت( شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا، باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «شرکا و برادران» ضروری است.

 

 

نحوۀ تأسیس و ثبت شرکت نسبی

 

شرکت نسبی با تنظیم شرکت نامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می شود. مادام که تمام سرمایه پرداخت نشده نمی توان شرکت را تشکیل شده دانست. سهم الشرکه نیز ممکن است نقدی و یا غیر نقدی باشد ولی به هر حال سهم الشرکه نقدی باید در حین شروع شرکت پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار شرکا باشد به تراضی تمام شرکا باید تقویم( قیمت گذاری) و تحویل گردد.

برای تأسیس و ثبت این نوع شرکت، همچون شرکت تضامنی، وجود دو یا چند نفر شریک لازم است؛ این نوع شرکت، نیز پس از انجام مراحل تأیید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه( اگر باشد) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.

 

مسئولیت شرکا

 

طبق ماده 185 قانون تجارت، دستور ماده 123،122،121،120،119،118 قانون تجارت در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته اند مسئول تأدیه قروض شرکت می باشند.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال، طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا، مراجعه کنند. هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد، مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد قرار شرکا بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

 

ارسال نظر