نحوه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
 • 0نظر
 • 164

نحوه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

طبق ماده 161 ل.ا. قانون تجارت و تبصره های آن، مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.

مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن  را تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار می کند.

پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد، گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد مدیره باشد.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در قانون تجارت، افزایش دهد.

اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشند.

مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود (مواد 162 و 165 ل.ا.قانون تجارت).

 

نحوه افزایش  سرمایه در شرکت سهامی عام

طبق ماده 173 ل.ا. قانون تجارت، شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام

طرح اعلامیه پذیره نویسی باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

 1. نام و شماره ثبت شرکت؛
 2. موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن؛
 3. مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن؛
 4. در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن؛
 5. مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه؛
 6. اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن؛
 7. هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت؛
 8. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی؛
 9. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی؛
 10.  مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم؛
 11.  مبلغ بازپرداخت شده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن؛
 12.  مبلغ دیون شرکت و همچنین مبالغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است؛
 13.  مبلغ افزایش سرمایه؛
 14.  تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‏اند.
 15.  تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.
 16.  مبلغ  اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
 17.  حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
 18.  نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
 19.  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر می‏شود.
 20.  آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
 21.  مرجع ثبت شرکت ها، پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود (مواد 175 و 176 ل.ا. قانون تجارت).

انتشار اعلام پذیره نویسی سهام در روزنامه

طبق ماده 177 ل.ا. قانون تجارت، اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد اقلاً در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.و در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.

 

 

ارسال نظر