کاهش اختیاری سرمایه در برخی شرکت ها
  • 0نظر
  • 247

کاهش اختیاری سرمایه

در برخی از موارد شرکت بنا به دلایلی نسبت به کاهش اختیاری سرمایه اقدام می نماید. کاهش اختیاری سرمایه برخلاف کاهش اجباری که (از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد) صرفاً از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.

به موجب ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری با رعایت مواد 190 الی 197 قانون مذکور به شرح ذیل تصمیم گیری نماید مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی به حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 قانون مذکور کمتر نگردد.

پیشنهاد هیأت مدیره رجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های مالیقبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. بازرس یا بازرسان شرکت پشینهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.

هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری کهآگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند. در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هریک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکاکرانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند. در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.

همانطور که مشاهده می گردد، تشریفات مربوط به کاهش اختیاری به مراتب از کاهش اجباری بیشتر و در نتیجه ثبت آن نیز از لحاظ شکلی سخت تر می باشد. معذلک به در خصوص کاهش اختیاری با توجه به صراحت ماده مذکور، کاهش صرفاً از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد. بنابراین خروج سهامدار از طریق کاهش اختیاری امکانپذیر نمی باشد.

حسب رویه سابق ثبت شرکت ها، با ورود ماهیتی به خوبی از وظایف اصلی شرکت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حقوقی مشمول، کاهش اختیاری سرمایه، به استناد مواد 192 و 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در هنگام ثبت کاهش اختیاری از متقاضیان گواهی مبنی بر عدم اعتراض نسبت به کاهش سرمایه اختیاریبه عنوان یکی از مستندات اخذ می گردید. با بررسی موضوع و همچنین امتنماع مراجع قضایی نسبت به صدور گواهی عدم اعتراض و به استناد نظریه شماره 2325/7 مورخ 2/4/1376 مشکلاتی در این خصوص برای متقاضیان ثبت ایجاد گردیده بود که پس از مطرح نمودن آن به موجب نظر معاون امور اسناد (دکتر انجم شعاع) بر هامش استعلام اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، در خصوص کاهش اختیاری سرمایه به استناد مواد 192 و 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت، اخذ گواهی مبنی بر عدم اعتراض نسبت به کاهش سرمایه اختیاری توسط مراجع ثبت شرکت ها با توجه به ضمانت اجرای ماده 194 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضرورتی ندارد ولذا در رویه جاری ارائه و الزام این مستند به مرجع ثبت شرکت ها منتفی گردیده است.

برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای (آگهی در روزنامه) به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد.

اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

  1. نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
  2. مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
  3. مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.
  4. نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن، این بازپرداخت انجام می گیرد.

جهت ثبت کاهش اختیاری سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مدارک و مستندات ذیل الزامی می باشد:

ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر کاهش اختیاری سرمایه با ذکر مبلغ کاهش یافته و رعایت حد نصاب تصمیم گیری و درج قرائت گزارش بازرس و هیأت مدیره با امضاء هیأت رئیسه و ادارات لیست حاضرین در مجمع عمومی مذکور در جهت تشخیص نصاب جلسه مجمع و برگ نمایندگی اشخاص حقوقی در صورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند. همچنین ارائه یک نسخه روزنامه رسمی و یک نسخه روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد و لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران و در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد. همچنین چنانچه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

 

ارسال نظر