چگونگی استفاده از اسامی مشارکتی خارجی
  • 0نظر
  • 30

هرچند بر اساس برخی قوانین متقاضیان ثبت شرکت ها مکلف هستند از نام های فارسی و ایرانی استفاده نمایند لکن در برخی از موارد استفاده از اسامی خارجی در صورت مشارکت سهامداران خارجی امکان­ پذیر می باشد.

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی
  • 0نظر
  • 33

نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد، انجام بخشی از وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده می گیرد. اگر شما قصد اخذ نمایندگی شرکت های خارجی را دارید به این مقاله مراجعه نمایید.

ثبت شعبه شرکت خارجی
  • 0نظر
  • 31

براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیماً به وسیله نمایده خود موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را انجام می‏ دهد.

تفاوت شرکت تجارتی با مؤسسات غیرتجاری
  • 0نظر
  • 28

برخی از مؤسسات عملیات و فعالیت خود را امر غیرتجاری و برخی دیگر فعالیت تجاری قرار می دهند. لذا تفاوت اصلی شرکت های تجارتی با موسسات غیرتجاری در نوع فعالیت، اهداف، قوانین حاکم بر آن و ... می باشد.