مبدا حقوق تجارت
  • 0نظر
  • 181

در قرون وسطی ایتالیا مرکز تجارت بود وتجار وبازرگانان براساس توافقاتی که بینشان صورت