فعالسازی کارت باشگاه مشتریان حقوقی فکر برتر

مزایای کارت باشگاه مشتریان موسسه حقوقی فکر برتر چیست؟ این کارت در بر دارنده 5 درصد مبلغ کل قراردادهای شما در مجموعه فکر برتر می باشد و با فعالسازی و دریافت آن شما می توانید از مبلغ آن در کلیه خدمات موسسه فکر برتر استفاده نمایید.

شماره کارت باشگاه مشتریان موسسه حقوقی فکر برتر یک عدد شانزده رقمی می باشد که برای شما پیامک شده است.در صورت عدم دریافت شماره کارت با موسسه تماس بگیرید.

فعالسازی کارت باشگاه جهت دریافت کارت باشگاه آدرس پستی را به درستی وارد نمایید .