ثبت موسسه غیر تجاری : در ابتدا به تعریف موسسه غیر تجاری می پردازیم ، موسسات غیر تجاری ،موسساتی می باشد که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان و موسسین آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. موسسات غیر تجاری می توانند برای موسسین خود منافع مادی و غیر مادی به همراه داشته باشند که این منافع بین شرکاء و بر اساس توافقات فی ما بین تقسیم می شود مانند موسسات حقوقی ، مالی و اعتباری و … که به اصطلاح این موسسات غیر تجاری موسسات انتفاعی نامیده می شوند.

موسسات غیر تجارتی بر دو دسته تقسیم می شوند

 1. موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد .اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند،موسسات خیریه گروههای سیاسی و انجمن های اسلامی و احزاب را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست .
 2. موسساتی که هدفش جلب منافع مادی وتقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی، حقوقی ، صنفی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری ا ز قبیل نظافت و فضای سبز می باشد.

مدارک ثبت موسسه غیرتجاری

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیرتجاری شامل کپی شناسنامه و کارت ملی حداقل ۲ نفر به عنوان شریک و تکمیل مدارک ثبت موسسه غیر تجاری شامل اساسنامه ، تقاضانامه ، صورتجلسات ، مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به تایید و امضاء شرکا شرکت برسد و همراه مدارک هویتی جهت ثبت برای اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد .

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری

 1. متقاضی ثبت موسسه باید تقاضانامه ها را از اداره ثبت شرکت ها گرفته و آن را تکمیل نموده و به امضاء شرکاء برساند و موسسین موسسه باید صورت جلسه تنظیم و آن را به امضاء شرکا برساند و اساسنامه را تنظیم کنند و کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکاء موسسه امضاء شود.
 2. موسسین جهت نامگذاری موسسه باید چند نام با شرایط ذیل : سابقه ثبت نداشته باشد نام خارجی نباشد، با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.
 3. مسئول مربوطه پس از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد.
 4. متقاضی باید بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیازبه اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، عنداللزوم متقاضی به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز مربوط معرفی می شود.
 5. پس از وصول و ارائه مجوز لازم ،ممیز ثبت شرکتها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص باشد ، دستور رفع نقص و بعد از تکمیل ، متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد.
 6. مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه حق الثبت را تعیین و متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک مربوطه هدایت که وی بعد از واریز مبلغ مزبور،فیش پرداختی را به حسابداری ارائه و حسابداری نسبت به مهر نمودن تقاضانامه متقاضی اقدام می نماید و بعد از ممهور شدن تقاضانامه آن را باید به نزد ممیز مربوطه برده و ممیز مربوطه دستور ثبت آن را صادر می نماید.
 7. متقاضی جهت اخذ پیش نویس آگهی تاسیس باید به قسمت ثبت شرکتها مراجعه ،در قسمت پیش نویس آگهی تاسیس را تهیه نموده و پس از امضا رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوطه رسانده متقاضی یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه ، صورت جلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آنها را مهر نموده ، از مسئول قسمت می گیرد و آن را به دبیر خانه اداره تحویل می دهد متقاضی یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل (قسمت دایره آگهی ها) تقدیم و پس از تعیین مبلغ آگهی در روزنامه به بانک مربوطه مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت نموده و به دبیر خانه مراجعه خواهد کرد پس از امضای نسخه تایپ شده توسط رئیس ادراه ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادره در دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می دهد.
 8. متقاضی یک نسخه از آگهی را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران ،ضلع جنوبی پارک شهر،خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسخه دیگر همراه با فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.
 9. بعد از طی این مراحل کار ثبت موسسه غیر تجاری به پایان می رسد.و اداره ثبت شرکت ها گواهی ثبت موسسه را به موسسین تقدیم خواهد نمود .
 10. شایان ذکر است مراحل ثبت شرکت ها به یک صورت می باشد و آنچه که تفاوت دارد مدارک قابل ارائه ، اساسنامه و نحوه پر کردن تقاضانامه ها و شرکت نامه ها … می باشد.