برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری است اینگونه شركتها سرمایه های اندك قالب سهام عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور ارمغان می آورد.

شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام عموم مردم را دارد و مردم می توانند هنگام اعلام پذیره نویسی شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را حساب شركت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری خصوص این نوع شركت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد. شركت هایی كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام مردم تامین می كنند شركت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ۴ ل.ا.ق.ت) و سرمایه موقع تاسیس شركتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و صورتی كه بنا موجباتی سرمایه شركت سهامی عام هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود باید ظرف یك سال از طریق افزایش سرمایه – سرمایه شركت حد مقرر برسد و صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید انواع شركت های دیگر مصرح قانون تجارت تبدیل شود و غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركت ها

 • دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 • گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
 • فتوكپی شناسنامه موسسین

مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهام عام

 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
 • آگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده
 • فتوكپی شناسنامه مدیران ( مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
 • گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه شركت
 • ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز

حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد ، حداقل ۲۰% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ۳۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی امضای موسسین رسیده باشد. اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز